حفاری چاه

 

اجرای عملیات حفاری و استخراج شورابه از اعماق زمین

  • حفاری گمانه اکتشافی
  • حفاری چاه بهره برداری