پروژه ید داشلی برون – گنبد

پروژه ید دوزالوم – گنبد

پروژه ید پشه لر – گنبد

پروژه ید شوردره – اردبیل

پروژه ید – گمیشان

ساخت و تجهیز واحد فرآوری ید – خارج از کشور

ساخت و تجهیز واحد فرآوری ید – خارج از کشور